Jaarverslag

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en een aantal gegevens op internet publiceren. Hieronder zijn deze gegevens te lezen.

 

Gegevens

Naam: Stichting Hokazo
Adres: Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden
Tel. nr.: (0413) 26 05 46
KVK-nr.: 41086330
RSIN-nr: 805600140
Bankrekening: NL40INGB0668967463
Mail bestuur: bestuur@hokazo.nl

 

Bestuursleden

Voorzitter: Laura Bogaerts
Penningmeester: Marion Mastenbroek
Algemeen bestuurslid: Michael Meijer
Algemeen bestuurslid: Marco Unger
Algemeen bestuurslid: Karen Jansen
Algemeen bestuurslid: Bart Jan Meijer

 

Beleidsplan 2021

Onderaan deze pagina kunt u het beleidsplan voor 2021 downloaden en inzien.

 

Visie

Hokazo wil een toonaangevend opvangcentrum zijn voor zwerfhonden en zwerfkatten, waarbij we specialist zijn in het socialiseren van schuchtere en/of verwilderde katten en het trainen van honden.

 

Missie

Ons ultieme doel is elk dier binnen de opvang op een zo kort mogelijke termijn een eigen thuis te bezorgen. Want dieren een betere toekomst geven, dat is waar wij het voor doen.

 

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn nauw verbonden met de doelstelling van de stichting:
•Het verlenen van hulp aan dieren in nood (dierenambulance).
•Het opvangen van honden en katten die zwervend worden aangetroffen.
•Het opvangen van honden en katten waarvan door de eigenaar afstand is gedaan.
•Het plaatsen van honden en katten bij nieuwe eigenaren.
•Het voorlichten van (nieuwe) huisdiereigenaren om een verantwoord huisdierbezit te stimuleren.
•Het opleiden en begeleiden van stagiaires.

Het werkgebied van Stichting HoKaZo bestaat uit de volgende gemeenten: Uden, Meijerijstad, Boekel, Grave, Mill en St. Hubert, St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Bernheze.

 

Inkomsten en vermogen

Stichting Hokazo heeft de volgende inkomsten:

  • Gemeentengelden. De Stichting draagt in deze zorg voor de uitvoering van artikel 8, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek 5. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden ontvangt de Stichting een vergoeding van de betreffende gemeenten. De hoogte van deze vergoeding is terug te vinden in het jaarverslag. De vergoeding die wij ontvangen van de gemeenten dekt bij lange na niet de kosten die wij maken voor de opvang van zwerfdieren.
  • Vergoeding voor aanschaf asieldier.
  • Afstandskosten. De gemeenten dragen niet bij in de kosten die verbonden zijn aan de opvang van afstandsdieren. Daarom betaalt de eigenaar een bijdrage voor de opvang.
  • Hondenpension. In totaal 5 pensionverblijven.
  • Verkoop van honden- en kattenvoer.

Fondsen- en sponsorwerving.

  1.         Stichting Dierenlot. Momenteel is de Dierenambulance in bruikleen van Stichting Dierenlot.
  2.         DAPpers. DAPpers zijn personen die de Stichting met een bepaald bedrag per maand (minimaal 5 euro) steunen.
  3.         Incidentele sponsors. Benaderen van bedrijven voor sponsoring.

Als we vermogen hebben zetten we dat op een veilige manier op de bank. We doen niet aan beleggingen of aan financiële producten waar risico’s aan verbonden zijn. Geld wordt alleen aangewend voor de Stichting zelf. Stichting Hokazo houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting Hokazo.

Het batig liquidatiesaldo van de ontbonden Stichting zal ten goede komen aan een doel gelijk aan dat van de Stichting.

 

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het personeel wordt beloond op basis van het arbeidsreglement.

 

Administratie

De administratie en de jaarrekening van de instelling wordt gevoerd door bedrijf Mastenbroek administratieve dienstverlening.

Uit deze administratie dient ondermeer de aard en omvang te blijken van:
de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoeding en vacatiegelden;de kosten van beheer van de Stichting;de andere uitgaven van de Stichting; de aard en omgang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.